PODMÍNKY ČLENSTVÍ

2020/2021

 • Sraz účastníků je vždy 5 min před začátkem tréninku
 • Trenér zodpovídá za členy pouze v době výuky
 • Účastník tréninku je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv, aby nedošlo k úrazu
 • Povinnost je mít řádně upravené a sepnuté vlasy a láhev s pitím
 • Dlouhodobou neúčast na trénincích je nutno hlásit
 • V průběhu školních prázdnin a v době státních svátků tréninky odpadají (pokud není domluveno jinak)
 • Pořadatel má právo zrušit hodiny v období chřipkové či jiné epidemie, z technických důvodů, z důvodu velmi nízkého počtu přítomných na tréninku bez náhrady
 • Účastník tréninku si zodpovídá za peníze, cennosti a drahé předměty, které má u sebe nebo v šatně
 • Krádež je protiprávním jednáním, a jakmile se pořadatel o takovém jednání dozví, bude tato skutečnost hlášena orgánům činným v trestním řízení
 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během tréninku, jsou členové povinni hlásit ihned svému trenérovi
 • Platební podmínky:
 • úhrada musí být vždy k poslednímu dni v měsíci říjnu a březnu
 • v případě nedodržení platebních podmínek nebude tanečník vpuštěn na hodinu
 • členovi nevzniká nárok na vrácení školného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání jeho docházce
 • školné bude sníženo pouze v případě dlouhodobé nemoci potvrzené lékařem (delší než 1 měsíc)